MDA Elektronica
 

  Algemene voorwaarden  


CONDITIES van MDA Elektronica voor de levering van apparatuur, goederen en diensten.
ALGEMEEN
Artikel 1: Aanbieding en overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MDA Elektronica. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door MDA Elektronica schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2: Leveringstermijn
a. De door MDA Elektronica genoemde (leverings)termijn is naar beste weten vastgesteld en in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de levering zal plaatsvinden niet zullen wijzigen.
b. Bij onverhoopte overschrijding van de (leverings)termijn zal MDA Elektronica met de cliënt in overleg treden. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn heeft cliënt het recht de overeenkomst te beëindigen en is MDA Elektronica uitsluitend verplicht eventuele vooruitbetalingen te retourneren.
Artikel 3: Levering van apparatuur
MDA Elektronica kan de apparatuur bij cliënt afleveren of client kan de apparatuur zelf ophalen. Het risico gaat op cliënt over bij aflevering.,br> Artikel 4: Betaling en eigendom
a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en af fabriek.
b. Voor alle artikelen geldt: boter bij de vis. Op rekening kopen is helaas niet mogelijk
Artikel 5: Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van MDA Elektronica voor door cliënt of derden geleden schade is uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins. MDA Elektronica is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder in het bijzonder begrepen is schade wegens winstderving, te verwachten besparingen of verlies van gegevens.
Artikel 6: VERKOOP VAN APPARATUUR
Alle informatie op deze site is geheel vrijblijvend en kan zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. Soms wordt er extra informatie weergegeven op een afbeelding ter verduidelijking (b.v. bij toebehoren) , zoals de bijbehorende machine, deze zit natuurlijk niet bij de leveringsomvang.

Artikel 7: Garantie
Omdat wij ons gaan focussen op ontwikkeling van software en daardoor de webshop opheffen, kunnen wij helaas geen garantie meer verlenen op de gekochte artikelen. Vergelijk het met kopen via bv Marktplaats.
U kunt alle occasions grondig bekijken en vaststellen dat deze in zeer goede staat zijn.
Als compensatie gaat alles tegen hoge kortingen weg.

Artikel 8: Bedenktijd en terugzending
Vanwege de leegverkoop van ons magazijn, worden alle artikelen (occasions en nieuw) aangeboden met zeer hoge kortingen, het is dus niet mogelijk deze te retourneren.